سامانه مدیریت بیماران
جستجو بر اساس پزشک   
یا بر اساس تخصص   
پزشک نوع ویزیت تخصص شیفت روز تاریخ زمان حضور رزرو عملیات